Digitalna valuta Lazar

DVL

Izdavalac digitalne valute Lazar

Izdavalac digitalne valute Lazar je fizičko lice, državljanin Republike Srbije, Vladimir Pavićević, rodjen u Svetozarevu – današnjoj Jagodini: 1955. godine.

Stručno obrazovanje:

Ekonomski fakultet u Kragujevcu je završio 1978. godine, (broj diplome 3098 od 25.11.1978. godine), magistrirao 1981.godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu (broj diplome 27-25/81 od 09.06.1981.godine).

Zvanje Brokera je stekao u Beogradu-Savezna komisija za hartije i finansijsko tržište (diplpoma br. 279.4.15/96 od 26.06.1999.godine).

Radna aktivnost:

-Oktobar 1978.godine - septembar 1979.godine
-Industrija kablova Svetozarevo (današnja Jagodina)
-1979.-1984. godine - asistent na Univerzitetu u Beogradu
-1985.-1987.godine - radnik Industrije kablova Svetozarevo
-1987.-1990.godine - sekretar za privredu i društvene delatnosti u SO Svetozarevo (današnja Jagodina)
-1990.-2000.godine - osnivač, vlasnik i direktor preduzeća za promet lekova na malo (apoteke i apotekarske ustanove) i veliko (veledrogerije) i fabrike za proizvodnju lekova za humanu upotrebu „Jagodina lek“a.d.Jagodina.
-Od 2000.godine do danas se bavi trgovanjem hartija od vrednosti kao fizičko lice i radi kao savetnik na raznim projektima. Intenzivno se bavi naučno-istraživačkom analizom savremene ekonomske teorije i ekonomske politike i na njima zasnovanih ekonomskih ideologija. Oblast teorijsko-metodoloških analiza je pre svega makroekonomija su:
- globalna ekonomija, sa naglaskom na: sagledavanje novca kao globalne robe – oblika i izmaka prometne vrednosti, globalne finansijske krize na globalizovanom finansijskom tržištu, kreiranje novih finansijskih instrumenata i dr. Autor je više naučnih radova i knjiga iz napred navedenih oblasti.
Otac je trojice sinova.
Hobi - kao numezmatičar bavi se kompletiranjem sopstvene zbirke svih izdatih hartija od vrednosti u Srbiji u periodu  1876-2001.godina.