Lazar Digitalna Valuta

  1. podatke o digitalnoj imovini koja se nudi, uključujući detaljan opis prava i obaveza koji proističu iz digitalne imovine, podatke o sekundarnom trgovanju digitalnom imovinom, kao i podatke o količini (broju jedinica) digitalne imovine koja se nudi, odnosno o načinu određivavanja količine digitalne imovine koja se nudi
     

-Digitalna imovina u obliku digitalne valute pod imenom „Lazar“ se izdaje u ukupnoj količini od 7.700.000.000 pojedinačnih, unificiranih i istovetnih komada. Kurs ove valute je vezan za zvanično sredstvo prometa u Republici Srbiji – dinar, i određen je u visini od 0,001RSD za jedan (pojedinačan) komad ove digitalne valute (valute u digitalnom obliku). Ukupni nominalni iznos izdate valute „Lazar“, u skladu sa napred navedenim iznosi 7.700.000 RSD (tj. 65.254 evra u dinarskoj protivvrednosti).

 

Naziv digitalne imovine Ukupna količina emitovane digitalne imovine Kurs Digitalna imovina Vrednost emisije digitalne imovine
    /RSD  
Lazar 7.700.000.000 jedinica   7.700.000RSD
    1Lazar=0,001RSD  

 

Ova digitalna valuta će se nuditi na prodaju putem oglasa u štampanim i elektronskim medijima, u količini koja je umanjena od ukupne količine digitalne valute „Lazar“. Reč je o nadoknadi usluga sticaocima digitalne imovine licima koja „rudare“ ovu digitalnu imovinu po osnovu Zakona o digitalnoj imovini, član 28. stav 2. U skladu sa napred iznetim, definisan je način određivanja digitalne valute-imovine koja se nudi. On se sastoji u sledećem:
a) od ukupnog broja izdatih jedinica digitalne valute – „Lazar“ od 7.700.000.000 jedinica za proces tzv. „rudarenja“ je predviđeno izdvajanje i prenos istih na sticaoce u količini do 2.200.000.000 jedinica ;
b) U cilju širenja tražnje za DVL izdavalac će do 2.500.000.000 jedinica ove valute pripisati novim korisnicima DVL bez naknade tzv. „Lazareva česma“.
c) za slobodan upis i prodaju po osnovu upisa izdavalac je izdvojio 3.000.000.000 jedinica DVL.

Takozvano „sekundarno trgovanje“ digitalnom imovinom biće moguće kada se konstituišu i počnu sa radom pružioci usluga povezanih sa digitalnom imovinom u skladu sa čl. 3, stav prvi, tačke 1-9 Zakona o digitalnoj imovini. U skladu sa članom 29, stavom 5. Izdavalac će na svojoj internet prezentaciji obavestiti investitore DVL o početku i toku sekundarnog trgovanja sa digitalnom imovinom- pre svega o postignutoj – realizovanoj kupoprodajnoj ceni DVL.