Oglasi

Na osnovu odredbi Zakona o digitalnoj imovini (“Sl. Glasnik RS”, br. 153/2020) i Odlukama guvernera Narodne banke Srbije (“Sl. Glasnik RS”, br. 49/2021), izdavalac digitalne imovine – valute “Lazar”, dana 30.06.2021. godine,

OGLAŠAVA PUTEM OGLASA
Inicijalnu ponudu za kupovinu digitalne valute “Lazar” po osnovu prethodnog upisa

1. Predmet oglašavanja je upis radi kupovine digitalne imovine u obliku digitalne valute “Lazar”, (u daljem teksu: “DVL-digitalna valuta Lazar”);
2. Izdavalac vrši emisiju – izdavanje 7.700.000.000,00 (sedammilijardisedamstotinamiliona) pojedinačnih jedinica DVL;
3. Ukupna emisiona vrednost DVL iznosi: 7.700.000 (sedammilionasedamstotinahiljada) dinara. Emisioni kurs digitalne valute Lazar iznosi 1DVL=0.001 dinar;
4. Upis zainteresovanih investitora za kupovinu DVL, vrši se u roku trajanja ovog oglasa – od 30.06.2021. godine, do 14.07.2021. godine, prijavom na mejl adresu izdavača. Prijava mora da sadrži: puno ime i prezime, adresu i matični broj za domaća ili strana fizička lica i pun naziv, adresu, matični broj i PIB za domaća ili strana pravna lica.
5. Predmet upisa za kupovinu DVL su tri milijarde pojedinačnih jedinica Digitalne valute “Lazar”, po povlašćenoj, emisionoj ceni od 0,001 dinar za jednu jedinicu DVL. Minimalni iznos za prijavu kupovine određuje se u iznosu od 10.000,00 (desethiljada) dinara (RSD) i maksimalnom iznosu od 100.000,00 (stohiljada) dinara (RSD).
6. Izdavalac obaveštava zainteresovane investitore u DVL da se ova inicijalna ponuda za kupovinu DVL vrši u skladu sa odredbom člana 17. stav 2. tačka 4. Zakona o digitalnoj imovini – bez traženja izdavaoca da se odobri objavljivanje tzv. “belog papira” od strane nadzornog organa. Izdavalac objavljivanje oglasa vrši u skladu sa članom 17. stav 3. Zakona o digitalnoj imovini. Zainteresovani investotiri u DVL imaju slobodan uvid u celosti teksta tzv.”belog papira”, na veb sajtu izdavaoca: www.dvl.rs.
7. Nakon okončanja ovog oglasa, izdavalac se obavezuje da obavesti upisnike o ishodu oglasa, na svojoj internet prezentaciji. U vremenskom roku od oko 15 dana, izdavalac će upisnicima naznačiti broj dinarskog emisionog računa izdavaoca radi kupovine DVL. Izdavalac se istovremeno obavezuje da investitorima u DVL otvori tzv. “digitalni novčanik” – račun sa kriptografskim ključem i izvrši prenos kupljenih jedinica DVL sa emisionog računa izdavaoca za DVL, na pojedinčane račune kupaca za količinu kupljene DVL.

Podaci o izdavaocu DVL, nacrt sadržaja “belog papira”, u celosti i rezultate upisa po ovom oglasu, kao i sve ostale informacije, dostupni su za pregled i slobodno preuzimanje na veb stranici izdavaoca, bez plaćanja nadoknade.

Izdavalac
Vladimir Pavićević
Magistar ekonomskih nauka
sa stečenom diplomom brokera

Namenski mejl izdavaoca za upis: v.pavicevic@dvl.rs